Potilasturvallisuus

Hieronnan ammattitutkinnon opetussuunnitelman 2019 mukaan hoitotyön asiakkaasta käytetään nimitystä potilas. Hoitotyössä kommunikointi ja potilasturvallisuus ovat tärkeitä perusasioita. Hierojana toimin vastuullisesti ja potilasta kunnioittaen, niin hoitotapojen ja -välineiden kuin potilasturvallisuudenkin osalta. Jokainen potilas on työssäni vakuutettu potilasturvalla.

 

Koulutettuna hierojana, terveydenhuollon ammattilaisena ja elinkeinonharjoittajana olen velvollinen keräämään potilastietoja työni tueksi ja säilyttämään ja suojaamaan niitä ehdottoman turvallisesti. Koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen, ja potilastiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja kerätään yhteydenotoista, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä hoitotilanteessa saaduista lisätiedoista ja käydyistä keskusteluista.

 

Tietoja voidaan tarvittaessa saada myös muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kautta. Myös sähköpostin tai internetsivujen välityksellä tullutta tietoa voidaan kerätä, jos sillä on hoitosuhteen kannalta merkitystä. Potilastiedot tallennetaan kirjallisesti ja säilytetään lukitussa tilassa. Tietoja ei säilytetä sähköisessä muodossa muutoin kuin yhteystietojen osalta.

 

Potilasrekisteri sisältää:

 

 • potilaan yleis- ja yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, osoite, henkilötunnus, ammatti)
 • hoitoon vaikuttavat terveystiedot (esim. vaivat, oire- ja kipukuvaukset, sairaudet, lääkitys, hoitohistoria, mahdolliset lähetteet)
 • varsinaiset hoitotiedot (esitiedot, tutkimistiedot, hoitotoimenpiteet, hoitosuunnitelma)

 

Rekisterin ylläpitäjä ja elinkeinonharjoittaja:

Hieronta ja hyvinvointi Liikkuva Y-3108237-9

Anniina Ervasti

anniina@liikkuva.net

0449102900

 

Tietojen keräämisen peruste on lakisääteinen velvoite. Käytännössä sillä turvataan hyvän hoito ja toimiva potilassuhde ja tilastointi sekä palveluiden ylläpitäminen. Vain hoidon ja sen kehittämisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja kerätään, eikä tietoja välitetä eteenpäin missään muodossa. Mikäli tietojen käyttöperusteet muuttuvat tai tietoja luovutetaan viranomaisille, asiakas saa siitä tiedon. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen keräämiseen ja potilasturvallisuuteen vaikuttavat mm. seuraavat lait ja asetukset:

 

 • Tietosuojalaki 5.12.2018/1050
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 28.6.1994/559
 • Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstä 28.6.1994/564
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009/298

 

Lakeihin voi tutustua osoitteessa www.finlex.fi.

Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa ja potilaan suostumuksella. Potilasasiakirjatiedot luovutetaan pääsääntöisesti kopioina tai lausuntoina. Potilasasiakirjoihin tehdään merkintä niihin sisältyvien tietojen luovuttamisesta ja luovutuksen peruste. Merkintä tehdään myös siitä, jos potilas on kieltänyt tietojensa luovuttamisen. Potilaalla on oikeus

 

 • saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot,
 • saada korjatuksi väärät tiedot,
 • saada kopiot potilasasiakirjoista sekä
 • saada tietoa hänestä kerätyistä tiedoista.

 

Jos sinulla on kysyttävää tietojesi käsittelystä, ota yhteyttä! Voit myös tutustua tietojen luovutusta koskevaan ohjeistukseen Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusta.

 

Reklamaatio-ohjausmalli ja yrityksen omavalvonta

Kuluttajalla on tarvittaessa oikeus reklamaatioon. Reklamaatio on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä kun kuluttaja havaitsi virheen tai olisi pitänyt sellainen havaita. Kuluttaja voi pidättäytyä maksamasta hintaa virhettä vastaavalta osalta. Elinkeinonharjoittaja on velvollinen korvaamaan välittömän vahingon.

 

Mikäli potilassuhteessa tai kaupantekotilanteessa ilmenee riitatilanne, se selvitetään lähtökohtaisesti osapuolten kesken. Jos palvelua koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä em. tahon käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

 

Yhteystiedot: www.kuluttajariita.fi  www.kuluttajaneuvonta.fi

 

1.1.2024 voimaan tullut sote-valvontalaki velvoittaa kaikkia sote-palveluntuottajia laatimaan ja julkaisemaan omavalvontasuunnitelman. Tämä koskee myös yksityisiä elinkeinonharjoittajia, joihin kuuluu myös Hieronta ja hyvinvointi Liikkuva. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan palvelun tuottamiseen liittyvät keskeiset riskit sekä toimet palvelun laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi. Tarkoituksena on, että palveluntuottajat soveltavat määräystä oman tominnan laajuuden mukaan. Aiemmasta ohjeistuksesta poiketen suunnitelman täytyy olla julkisesti saatavilla. Liikkuvan omavalvontasuunnitelma on saatavilla pyydettäessä joko yrityksen tiloissa tai erikseen lähetettynä sähköpostitse.

 

Yhteystiedot

 

Anniina Ervasti / Koulutettu hieroja

Hieronta ja hyvinvointi Liikkuva

Kangasalantie 921, 2. krs

0449102900

anniina@liikkuva.net

 

Yhteydenotot arkisin klo 8.00-18.00 välillä. En vastaa puhelimeen kesken hoitoajan, soitan takaisin mahdollisimman pian. Peruututukset ja siirrot toivon väh. 24h etukäteen! Veloitan käyttämättömästä hoitoajasta täyden korvauksen, ellei kyseessä ole sairastuminen, kriisitilanne tai muu pakottava syy.